PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tečaj specialnosti IDA

19.01. in 20.01.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA).

Izolirni dihalni aparat (v nadaljevanju IDA) je oprema za zaščito dihalnih organov na stisnjen
zrak. Namenjen je posredovanju na območju, kjer različni dejavniki omejujejo čas delovanja
(npr. pomanjkanje kisika, prisotnost zdravju škodljivih snovi, visoka temperatura). Uporabnika
izolira od ozračja, ki je lahko škodljivo zaradi pomanjkanja kisika, prisotnosti zdravju škodljivih
snovi, ki prehajajo v telo prek dihal, visokih temperatur in drugih nevarnosti. Uporablja se v
ozračju, ki je zdravju škodljivo.
Operativne gasilce, ki pri svojem delu uporabljajo IDO, je treba ustrezno usposobiti.
Udeleženci so se na tečaju:

seznanili z/s:
‒ zgodovinskim pregledom zaščite dihal gasilcev pri opravljanju gasilske službe,
‒ različnimi načini in vrstami zaščite dihal,
‒ zaščito dihal s pomočjo zaščitne maske in izolirnim dihalnim aparatom,
‒ fiziološkim delovanjem organizma in morebitnimi posledicami za zdravje in življenje,
‒ posredovanjem prve pomoči pri motnjah in nenadnem srčnem zastoju,
‒ ukrepi temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja,
‒ sestavo izolirnega dihalnega aparata in medsebojno povezavo posameznih sestavnih
delov in možno povezavo med različnimi tipi različnih proizvajalcev,
‒ ustrojem, nameni in pomembnostjo naprav za regulacijo tlaka ter naprav za kontrolo in
merjenje tlaka,
‒ ustrojem in nameni različnih vrst pljučnih avtomatov,
‒ ustrojem in nameni naprav za pomoč tretji osebi (reševalna maska), naprav za prisilno
oskrbo z zrakom in delo s temi napravami,
‒ rednimi in izrednimi vzdrževalnimi deli ter z ukrepi v primerih, ko posamezni del aparata
odpove pri uporabi,
‒ pomembnostjo rednega vzdrževanja izolirnih dihalnih aparatov,
‒ različnimi sistemi nadzora uporabnikov izolirnih dihalnih aparatov;
usposobili za:
‒ pravilno in varno uporabo izolirnih dihalnih aparatov IDA,
‒ osnovno vzdrževanje IDA,
‒ vodenje evidence o nadzoru uporabnikov IDA.

Iz našega društva se je tečaja udeležil en gasilec, kateri je tečaj tudi uspešno opravil.