PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2023

01. 04. 2023

Nižji gasilski častnik, April 2023

V soboto 1. aprila 2023 je za tečajnike tečaja »Vodja enote« Kraške gasilske zveze potekala zaključna vaja na IZCR Ig.

Vaje so se začele ob 7:30 zjutraj, ko so se porazdelili v skupine. Vsaki skupini je bil dodeljen en inštruktor, ki je skupino spremljal cel dan. Skupine so izvajale vaje na treh točkah, točke so zajemale vaje iz požarov na visokih zgradbah, gašenje notranjih požarov, preiskovanje zadimljenih prostorov in gašenje polno razvitih požarov na objektih. Na vsaki točki so se izvedle štiri vaje z različnimi scenariji, vsako vajo je vodil eden izmed tečajnikov. Namen vaj je bil preizkusiti znanje tečajnikov iz vodenja enote na intervencijah.

Tečaj, ki je skupno zajemal 113 ur od tega 69 ur teorije in 44 ur praktičnih vaj, sta uspešno zaključila tudi dva gasilca našega društva.

Vsem novopečenim nižjim gasilskim častnikom iskrene čestitke!

11. 03. 2023

Tečaj za inštruktorja

V soboto 11. marca 2023 je naš član uspešno zaključil usposabljanje za gasilskega inštruktorja. Usposabljanje, ki traja tri dni je potekalo v izpostavi gasilske šole v ICZR Sežani. Tečajniki skozi teoretična predavanja in praktične vaje spoznajo metode in delo gasilskega inštruktorja. Skupno se je tečaja udeležilo 15 gasilcev in gasilk iz cele Slovenije. Vsi so tečaj uspešno opravili.

06. 03. 2023

Vaje prve pomoči

V ponedeljek 6. marca 2023 so v društvu potekale vaje prve pomoči. Vaje so potekale na dveh točkah.
Na prvi točki so gasilci ponovili TPO – temeljne postopke oživljanja odraslega s pomočjo ambu balona, prvi pregled poškodovanca in obveze ran. Na drugi točki pa so ponovili TPO otroka s pomočjo ambu balona in brez. V vaje so vključili tudi AED.

Vaje je vodila reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se ji za njen čas zahvaljujemo!

04. 03. 2023

Vaje operativne enote – požari na industrijskih objektih

V soboto 04. marca 2023 je poveljstvo organiziralo prve operativne vaje v letošnjem letu. Na vajah smo obnavljali znanja iz gašenja požarov na objektih. Vaje so potekale v industrijski coni Komen, kjer nam infrastruktura omogoča izvedbo različnih vaj.
Vaje so potekale cel dan, operativna enota je bila zaradi lažjega dela razdeljena v dve skupini. Skozi različne scenarije vaj smo obnavljali vrsto znanj, ki jih moramo gasilci imeti pri intervencijah požarov v industrijskih objektih. Ta znanja so: prvi ogled tovrstnega dogodka in ocena stanja, priprava na gašenje, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, sektorizacija, vodenje večjih intervencij, prezračevanje, reševanje ljudi, uporabo platforme TD 32 … Vsako vajo je vodil eden izmed novo pečenih gasilskih častnikov (vodja intervencije), vaje sta pripravila in nadzorovala poveljnik in namestnik poveljnika PGD Komen. Po vsaki vaji je bila izvedena analiza vaje. Na vajah je poleg PGD Komen sodelovala tudi enota ZGRS Sežana.

Podjetju Makovec d.o.o. se zahvaljujemo za uporabo njihovih prostorov za izvedbo vaj ter za pogostitev, podjetju Biostile d.o.o. pa za ogled njihovih prostorov.
Gasilski poklicni enoti ZGRS Sežana se zahvaljujemo za sodelovanje in uporabo njihove opreme.

21. 01. 2023

Tečaj specialnosti TREN

Od 19.01. –  21.01.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje pri naravnih nesrečah (TREN).
Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja ob požarih ter drugih nalogah pogosto srečujemo z nalogami, ki so povezane s tehničnim reševanjem. Pri tem uporabljamo orodje in naprave, ki zahtevajo dobro izurjenost gasilske operativne enote. Da bi lahko uspešno opravljali naloge s področja tehničnega reševanja pri naravnih nesrečah, se moramo dodatno usposobiti za uporabo naprav in orodja za tehnično reševanje.

Posebni cilji so:
−nadgraditi poznavanje operativno-taktičnih postopkov, aktiviranih ob različnih vrstah naravnih in drugih nesreč,
−spoznati specifiko ukrepanja v primeru različnih naravnih in drugih nesrečah,
−obnoviti znanje uporabe orodja in opreme s poudarkom na uporabi v primeru naravnih in drugih nesreč,
−spoznati in uporabljati namensko orodje in opremo,
−obnoviti in pridobiti dodatna znanja iz prve pomoči s poudarkom na postopkih reševanja ponesrečencev ob naravnih in drugih nesrečah – poplave, plazovi, neurja, potresi(imobilizacija, postopki izvleka in transporta ponesrečencev ter poznavanja uporabe opreme ekip nujne medicinske pomoči)

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.

20. 01. 2023

Tečaj specialnosti IDA

19.01. in 20.01.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA).

Izolirni dihalni aparat (v nadaljevanju IDA) je oprema za zaščito dihalnih organov na stisnjen
zrak. Namenjen je posredovanju na območju, kjer različni dejavniki omejujejo čas delovanja
(npr. pomanjkanje kisika, prisotnost zdravju škodljivih snovi, visoka temperatura). Uporabnika
izolira od ozračja, ki je lahko škodljivo zaradi pomanjkanja kisika, prisotnosti zdravju škodljivih
snovi, ki prehajajo v telo prek dihal, visokih temperatur in drugih nevarnosti. Uporablja se v
ozračju, ki je zdravju škodljivo.
Operativne gasilce, ki pri svojem delu uporabljajo IDO, je treba ustrezno usposobiti.
Udeleženci so se na tečaju:

seznanili z/s:
‒ zgodovinskim pregledom zaščite dihal gasilcev pri opravljanju gasilske službe,
‒ različnimi načini in vrstami zaščite dihal,
‒ zaščito dihal s pomočjo zaščitne maske in izolirnim dihalnim aparatom,
‒ fiziološkim delovanjem organizma in morebitnimi posledicami za zdravje in življenje,
‒ posredovanjem prve pomoči pri motnjah in nenadnem srčnem zastoju,
‒ ukrepi temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja,
‒ sestavo izolirnega dihalnega aparata in medsebojno povezavo posameznih sestavnih
delov in možno povezavo med različnimi tipi različnih proizvajalcev,
‒ ustrojem, nameni in pomembnostjo naprav za regulacijo tlaka ter naprav za kontrolo in
merjenje tlaka,
‒ ustrojem in nameni različnih vrst pljučnih avtomatov,
‒ ustrojem in nameni naprav za pomoč tretji osebi (reševalna maska), naprav za prisilno
oskrbo z zrakom in delo s temi napravami,
‒ rednimi in izrednimi vzdrževalnimi deli ter z ukrepi v primerih, ko posamezni del aparata
odpove pri uporabi,
‒ pomembnostjo rednega vzdrževanja izolirnih dihalnih aparatov,
‒ različnimi sistemi nadzora uporabnikov izolirnih dihalnih aparatov;
usposobili za:
‒ pravilno in varno uporabo izolirnih dihalnih aparatov IDA,
‒ osnovno vzdrževanje IDA,
‒ vodenje evidence o nadzoru uporabnikov IDA.

Iz našega društva se je tečaja udeležil en gasilec, kateri je tečaj tudi uspešno opravil.

14. 01. 2023

Tečaj specialnosti NS

12.01. do 14.01.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi (NS).

Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja v primeru požarov in drugih nesreč pogosto srečujejo z zahtevnimi nalogami različnih izrednih dogodkov s prisotnostjo nevarnih snovi, za katere morajo biti posebej izurjeni in zaščiteni. Delo na področju nevarnih snovi je izredno nevarno, predvsem pa zahteva posebne postopke. Za pravilno, kvalitetno in predvsem varno posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi je treba gasilce dodatno usposabljati.
Tečaj je namenjen obnovitvi in dopolnitvi znanja o orodju in opremi, ki se uporablja za reševanje ob prisotnosti nevarnih snovi, ter obnovitvi in dopolnitvi znanja o pristopu k reševanju posameznega dogodka.

Cilj programa je nadgradnja znanja:

  • o vrstah nevarnih snovi,
  • s področja taktičnega ukrepanja pri intervenciji z nevarno snovjo,
  • z značilnostmi in nevarnostmi pri reševanju v kontaminiranem okolju,
  • s postopki pri reševanju pri nesreči z nevarno snovjo,
  • z osebnimi zaščitnimi sredstvi pred nevarnimi snovmi in
  • s spoznavanjem orodja in opreme za delo ob nesrečah z nevarno snovjo.

Iz našega društva se je tečaja udeležil en gasilec, kateri je tečaj tudi uspešno opravil.